Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJA PRAWO DLA MAM

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa m.in.:

 • zasady korzystania ze Sklepu,
 • sposoby składania zamówień,
 • tryb zawierania umów,
 • sposoby dostawy i płatności,
 • procedurę odstąpienia od umowy,
 • postępowanie reklamacyjne,
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
 • pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
 • postanowienia końcowe.

Sklep Fundacja Prawo dla mam prowadzi sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.sklep.prawodlamam.pl/

W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod:

adresem:   ul. św. Stanisława 6/4, 31-071 Kraków KRS 0000673557,

adresem mailowym: kontakt@prawodlamam.pl

DEFINICJE

Kupującypodmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu,

Konsumentosoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sprzedawca – Fundacja Prawo dla mam, ul. św. Stanisława 6/4 31-071 Kraków, KRS 0000673557,

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem : https://www.sklep.prawodlamam.pl/regulamin/

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem : https://www.sklep.prawodlamam.pl/

Koszyk element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,

Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie,

Produkt elektroniczny –towar przygotowany i udostępniony Kupującemu w wersji elektronicznej,

Porada prawna –usługa świadczona w ramach poradni prawnej Sprzedawcy, będąca Produktem w Sklepie

Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem.
Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień,

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,

Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep Fundacja Prawo dla mam prowadzi sprzedaż dla Konsumentów.

Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:

 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie plik.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.

Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.

Celem założenia Konta, należy wypełnić formularz, bezpośrednio przy składaniu Zamówienia.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w Formularzu zamówienia.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Więcej na temat ochrony danych osobowych Kupujących w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na prowadzenie Konta.

 Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zawarcia umowy (zakupu Produktu) ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa ma już charakter odpłatny.

Jeżeli Kupujący dokonał zakupu Produktu, z którego korzystanie wymaga założenia Konta, to Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Kupującemu możliwości dostępu do Konta poprzez mechanizm logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.

Kupujący loguje się do Konta korzystając z adresu e-mail oraz hasła.

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAKUPÓW

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego Produktu bądź Produktów oraz dokonanie wpłaty

W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest:

wybrać Produkt poprzez kliknięcie w przycisk Kup teraz lub Dodaj do koszyka,

zalogować się do swojego Konta lub założyć nowe Konto, wypełniając Formularz zamówienia,

zaakceptować Regulaminu Sklepu,

kliknąć przycisk Przejdź do kasy,

kliknąć przycisk Kupuję i płacę,

wybrać formę płatności i sposób przesłania wybranego Produktu

dokonać wpłaty.

Każdy Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie wiadomości e-mail.

METODY PŁATNOŚCI

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności :

 • płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
 • płatność elektroniczna w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449
 • płatność za pomocą karty płatniczej.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem systemu PayPal, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie.

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Administratorowi. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków oraz za pośrednictwem systemu PayPal.

Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni od dnia zakupu.

W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie 6.4, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy.

FORMY I CZAS DOSTAWY

Kupujący otrzyma Zamówienie w formie elektronicznej.

Czas realizacji Zamówienia dokonanego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

Produkty zakupione w formie elektronicznej, zostaną one wysłane w ciągu 3 dni na  adres mailowy, z którego składano Zamówienie.

Jeżeli Kupujący wybrał Poradę prawną, odpowiedź na nią zostanie udzielona po zaksięgowaniu wpłaty i w czasie zgodnym z cennikiem

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8.1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu.

Zwrot płatności, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli odtwarzanie produktów elektronicznych rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego i przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a Sprzedawca poinformował go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : kontakt@prawodlamam.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli Kupujący jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego:

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Kupującego, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta,

Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

W terminie określonym w punkcie powyższym, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Fundacja Prawo dla mam, ul. św. Stanisława 6/4 31-071 Kraków, KRS 0000673557, zwana dalej Administratorem.

Dane osobowe Kupującego podawane w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania realizacji oraz założenia Konta.

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego w celu:

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Kupujący zdecyduje się korzystać z usług i pozostawi je na innej podstawie.

Kupujący ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Kupującemu przysługuje także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Kupujący posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep, zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem : https://prawodlamam.pl/polityka-prywatnosci/

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia : 01.05.2019 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

O zmianach Regulaminu, Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Imię i nazwisko/nazwa

Fundacja Prawo dla mam

Adres zamieszkania

św. Stanisława 6/4

31-071 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………………………..….

lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

Data: _______________.                                       Podpis: __________________.